Menu
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PORTÁLU

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

  1. Tyto Všeobecné podmínky upravují pravidla využívání Rezervačního systému, který je nabízen na portálu cz.lucky2go.com a prostřednictvím Zákaznického telefonického centra včetně rezervace a nákupu: Letenek, Cestovního pojištění, Charterových letů, Vlakových jízdenek a dalších služeb, které jsou nabízeny Subjekty, kterým lucky2go poskytuje služby pronájmu reklamní plochy a také upravuje podmínky doručení Uživatelům obsahu přizpůsobenému podle jejich polohy určené prostřednictvím geolokalizace.
  2. Operátorem Rezervačního systému je lucky2go sp. z o.o. se sídlem v Katovicích (40–085), ul. Mickiewicza 29, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice-Wschód v Katovicích, 8. obchodní oddělení rejstříku okresního soudu pod číslem KRS 0000729174, DIČ 6342928642, REGON 380073970, se základním kapitálem 5000 PLN vyplaceným v plné výši, která je plátcem daně ze zboží a služeb, dále lucky2go
  3. Podmínkou pro využívání Rezervačního sytému a Zákaznického telefonického centra, na které jsou čísla uvedena na portálu cz.lucky2go.com, je souhlas se všemi níže uvedenými pravidly Všeobecných podmínek. Souhlas je prohlášením vůle a vytváří právní povinnost mezi Uživatelem a lucky2go.
  4. Uživatel má právo bezplatně kopírovat, zobrazovat a ukládat obsah těchto Všeobecných podmínek, bez možnosti jejich komerčního využití.
  5. Obchodní názvy, názvy, popisy a ochranné známky zveřejněné na stránkách cz.lucky2go.com jsou chráněny zákonem. Každý Uživatel má povinnost zdržet se jakéhokoli jednání, které porušuje právo duševního vlastnictví osob oprávněných k používání těchto názvů, popisů a ochranných známek.
  6. Pokud není uvedeno jinak, všechna autorská práva k textům, obrázkům, fotografiím a dalším materiálům zveřejněným na stránce cz.lucky2go.com patří společnosti lucky2go. Všechny ochranné známky, které nepatří společnosti lucky2go, se používají pouze pro informační účely a jsou vlastnictvím jejich autorů.
  7. Kopírování, úpravy a přenos (elektronický nebo jiný), jakož i šíření, používání a distribuce materiálů, které jsou zveřejněné na stránce cz.lucky2go.com, jsou povolené pouze se souhlasem jejich autora. Informace, které jsou dostupné na této stránce, mohou být použity pouze v souladu se zákonem.
  8. Každý Uživatel je povinen ve chvíli, kdy podnikne kroky k používání Rezervačního systému, dodržovat tyto Všeobecné podmínky.
  9. Uživatel může používat Rezervační systém v případě, že zařízení nebo IT systém, který používá, splňuje minimální technické požadavky uvedené níže:
   • počítač, přenosné zařízení nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu;
   • přístup k e-mailu a aktivní e-mailová adresa;
   • aktuální internetový prohlížeč, např.: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • povolení souborů Cookie a podpora Javascript v internetovém prohlížeči;
   • aplikace, která umožňuje otevírat dokumenty PDF;
   • rychlost přenosu dat alespoň 3G.
  10. Rezervace a nákup jednotlivých produktů dostupných v Rezervačním systému stanoví individuální transakci provedenou Uživatelem v souladu s podmínkami stanovenými každým subjektem poskytujícím službu. Nákup každého produktu podléhá individuálním podmínkám, které jsou podrobně určeny pro každou ze služeb, které jsou k dispozici v Rezervačním systému.
  11. Vzhledem k různým ustanovením tarifních podmínek jednotlivých Dopravců týkajících se příjezdu na letiště před odletem, se doporučuje dorazit na letiště 3 hodiny před plánovaným odletem, aby se předešlo organizačním potížím při realizaci služby.
  12. Přečtení a porozumění podmínkám tarifů přepravců, jakožto i získání informací od dané letecké společnosti nebo subjektu poskytujícího služby Uživateli, v tom následné plnění služeb, na něž se vztahují tyto Všeobecné podmínky, může vyžadovat komunikaci v angličtině.
  13. Každý Uživatel má možnost si založit účet na lucky2go. Díky němu může využívat další výhody, které mu umožní nákup služeb nabízených na stránce cz.lucky2go.com („Váš účet“).
  14. Registraci lze provést prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný na stránce cz.lucky2go.com (po zadání e-mailové adresy a hesla), přihlášení přes službu Google nebo aplikaci Facebook nebo během procesu rezervace. Pro aktivaci Vašeho účtu pomocí e-mailu/hesla musíte jako Uživatel kliknout na aktivační odkaz, který vám společnost lucky2go zašle na uvedenou e-mailovou adresu. Registrace účtu pomocí Google a Facebooku nevyžaduje dodatečné potvrzení aktivace.
  15. K Vašemu účtu se přihlásíte po zadání e-mailové adresy (login) a hesla, které jste uvedl/a během registrace účtu v přihlašovacím formuláři.
  16. Heslo uvedené během registrace Uživatele lze změnit po přihlášení do účtu. Emailovou adresu (login) nelze změnit.
  17. Váš účet můžete odstranit odesláním příslušného pokynu, který je dostupný v nastaveních účtu ve Vašem účtu.
  18. lucky2go má právo okamžitě smazat Váš účet v případě hrubého porušení ustanovení Podmínek, šíření nezákonného obsahu nebo zadání nepravdivých/falešných údajů během registračního procesu.
 2. DEFINICE

  1. Rezervační systém – program umožňující transakční procesy dostupné prostřednictvím portálu cz.lucky2go.com a Zákaznického telefonického centra umožňující Uživateli:
   1. vyhledávání vnitrostátních a mezinárodních leteckých spojů pro libovolně definovanou kombinaci měst, získání informace o cenách těchto spojů a nákup letenek,
   2. získání informace o cenách a nákup cestovního pojištění,
   3. vyhledávání a objednávání hotelových služeb v jakémkoli vybraném městě (doma i v zahraničí) v libovolném zvoleném časovém období,
  2. Uživatel – každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která podle právních předpisů může provádět právní úkony, používající Rezervační systém nebo Zákaznické telefonické centrum.
  3. Plátce – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která podle právních předpisů může provádět právní úkony, používající Rezervační systém nebo Zákaznické telefonické centrum, která provádí platbu nebo je povinna ji provést.
  4. Zákaznické telefonické centrum – samostatná jednotka v rámci struktury lucky2go, která odpovídá za kontakt s Uživatelem nebo Plátcem v rámci realizace služeb poskytovaných lucky2go, a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v těchto Všeobecných podmínkách.
  5. Dodavatel – poskytovatel služeb nabízených Uživateli prostřednictvím webových stránek cz.lucky2go.com a dalších webových stránek patřících subjektům spolupracujícím s lucky2go.
  6. Poskytovatel služeb – subjekt poskytující Uživateli služby upravené těmito Všeobecnými podmínkami, a to prostřednictvím Rezervačního systému nebo přímo, podle druhu poskytovaných služeb.
  7. Hotelové služby – ubytovací služby nabízené k jiným účelům než k pobytu, které nejsou nedílnou součástí dopravy Uživatelů,
  8. Dopravce – subjekt, který je držitelem platného certifikátu (povolení, licence) opravňujícího podnikat v oblasti letecké dopravy a poskytovat služby v rozsahu, který určují tyto Všeobecné podmínky.
  9. Letenka – doklad vydaný prostřednictvím Rezervačního systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra, který opravňuje Uživatele k realizaci služby letecké dopravy.
  10. Tarifní podmínky – podmínky rezervace pro použití dané letenky, mimo jiné včetně podmínek pro vrácení letenky, velikosti zavazadel.
  11. E-mailová adresa/e-mail – aktivní adresa elektronické pošty uvedená Uživatelem.
  12. Osobní dotazník – formulář, který slouží Uživateli k posílání osobních údajů, jehož cílem je umožnit Uživateli využívání služeb poskytovaných prostřednictvím portálu cz.lucky2go.com, převedených a zpracovaných podle podmínek uvedených v podmínkách ochrany osobních údajů na portálu cz.lucky2go.com.
  13. „Nízkonákladové“ letecké společnosti – definované letecké společnosti, které podléhají příslušným specifickým předpisům podle XII. Všeobecných podmínek.
  14. Poplatek za služby – nevratný poplatek účtovaný Poskytovatelem služby v rámci služeb poskytovaných Uživateli v závislosti na druhu a povaze poskytovaných služeb v rozsahu uvedeném v těchto Všeobecných podmínkách.
  15. Platební nástroj – přizpůsobené zařízení nebo soubor kroků dohodnutých mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb, které Uživatel používá k podání výpisu obsahujícího příkaz k provedení platební transakce.
  16. Platební karta - platební nástroj umožňující podání objednávky obsahující pokyny k úhradě, převodu nebo výběru hotovosti prostřednictvím specializovaného subjektu.
 3. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE ZA VYUŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

  1. Uživatel potvrzuje, že má neomezenou způsobilost k právním úkonům a může provádět právně závazné úkony.
  2. Uživatel potvrzuje, že bude využívat Rezervační systém pro účely zjišťování informací o rezervaci, nákupu letenek a provedení rezervace a nákupu dostupných služeb popsaných v těchto Všeobecných podmínkách a jiných dostupných služeb v Rezervačním systému pouze způsobem neporušujícím předpisy zákona.
  3. Pro Uživatele platí zákaz šíření nezákonného nebo urážlivého obsahu. V rámci používání Rezervačního systému má Uživatel také zákaz provádět úkony, které jsou v rozporu s ustanoveními platných právních předpisů, ustanoveními Všeobecných podmínek, jakož i pravidly a zásadami spolupráce, které jsou přijaté v tomto ohledu nebo které mohou narušit či poškodit funkčnost Rezervačního systému a porušit práva třetích osob.
  4. Uživatel je při zjišťování informací o rezervaci služeb povinen uvést své vlastní jméno a provádět platby za rezervované letenky a/nebo jiné služby vlastní platební kartou. Dotazy týkající se rezervace služeb pomocí cizího jména nebo falešného jména a provádění plateb za rezervované letenky a/nebo jiné služby pomocí cizí nebo falešné platební karty budou okamžitě ohlášeny příslušným orgánům činným v trestném řízení.
  5. Uživatel má povinnost mít vyžadované a platné dokumenty, které mu umožní zrealizovat službu zakoupenou prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického servisu a pobyt v cílové destinaci. Tím se myslí především platný občanský průkaz, platný cestovní pas, vyžadována víza, případně jiné dokumenty, které mohou být požadovány v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. Uživatel má dále povinnost seznámit se s informacemi týkajícími se vízových a jazykových podmínek dostupných na stránce cz.lucky2go.com.
  6. Uživatel je povinen ověřit si všechny potřebné informace uvedené prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra, včetně hygienických podmínek, teroristických hrozeb a zdravotních požadavků týkajících se poskytovaných služeb.
  7. lucky2go neodpovídá za situaci, kdy Uživatel nemá výše uvedené dokumenty, včetně vstupního nebo tranzitního víza, které je nezbytné v zemi, kde jsou realizovány služby, nebo v nichž Uživatel provede přestup, jakož i za nesplnění povinností popsaných výše v 5. bodě. Veškeré informace může Uživatel získat prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra portálu cz.lucky2go.com a na webových stránkách Ministerstva Zahraničních Věcí.
  8. Během procesu rezervace má Uživatel povinnost uvést a poskytnout pravdivé a aktuální údaje. Společnost lucky2go nenese odpovědnost za přesnost údajů uvedených Uživatelem během procesu rezervace služeb.
  9. V rámci využívání služeb, které jsou dostupné prostřednictvím Rezervačního systému, může být Uživatel vystaven hrozbám spojeným s používáním elektronických služeb, jako jsou např.: možnost neoprávněných osob získat přístup k datům přenášeným prostřednictvím sítě nebo uloženým na počítačích nebo mobilních zařízeních, která jsou připojená k síti; ztráta či neoprávněná změna nebo znemožnění využívání nabízených služeb.
 4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  1. lucky2go prohlašuje, že po obdržení výsledků vyhledávání se v Rezervačním systému nebo jiných vyhledávacích systémech letenek nebo rezervačních systémech služeb mohou objevit jiné nabídky třetích stran, než prvně vyhledané Rezervačním systémem. V případě, že výsledky vyhledávání nebudou okamžitě potvrzeny provedením a zaplacením rezervace v Rezervačním systému nebo jiných systémech vyhledávání letenek nebo rezervačních systémech služeb, nevytvářejí nárok ze strany Zákazníka uzavřít smlouvu o zprostředkování prodeje letenek nebo o nákupu jiných služeb od subjektů poskytujících služby objednané v Rezervačním systému nebo jiných vyhledávacích systémech či rezervačních systémech služeb.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů Uživatelů a Plátců a všech dalších osob využívajících portál cz.lucky2go.com jsou uvedené v pravidlech ochrany osobních údajů na adrese: https://cz.lucky2go.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju

ZPŮSOB PLATBY

 1. VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR A ZPŮSOB JEJICH DORUČENÍ

  1. Pro služby zakoupené prostřednictvím cz.lucky2go.com nebo Zákaznického telefonického centra vydává Dodavatel nebo Poskytovatel služeb elektronické faktury v případě, že Uživatel vyjádří souhlas s jejich obdržením během procesu rezervace. Nákupem a přijetím těchto Pravidel Uživatel souhlasí s obdržením elektronické faktury.
  2. Elektronické faktury za služby jsou doručovány na e-mailovou adresu uvedenou v Osobním dotazníku Rezervačního systému nebo poskytnutou při nákupu prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
  3. Změny údajů na elektronické faktuře dodané společností lucky2go uvedené Uživatelem v Osobním dotazníku budou provedeny za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.
  4. Poskytovatelé služeb a Dopravci mohou uvést další podmínky pro vystavování faktur bez ohledu na podmínky, které zavedla společnost lucky2go.
 2. ZPŮSOB PLATBY

  1. Uživatel, jestliže se taková možnost objeví v Rezervačním systému lucky2go, si může v rámci služeb realizovaných prostřednictvím portálu cz.lucky2go.com nebo Zákaznického telefonického centra zvolit následující způsoby platby:
   1. provedení platební transakce prostřednictvím platební karty nebo podobného platebního nástroje,
   2. online bankovní převod,
   3. převod finančních prostředků z bankovního účtu,
   4. platba prostřednictvím místní platební instituce, jejíž nabídka byla zpřístupněna prostřednictvím lucky2go v Rezervačním systému a za podmínek stanovených touto platební institucí,
   5. jiné zvláštní způsoby platby v dané zemi, ve které se transakce provádí prostřednictvím Rezervačního systému, které jsou přesně určeny v rezervačním procesu pro danou službu.
  2. Uživatel si vybere preferovaný způsob platby v Osobním dotazníku Rezervačního systému nebo na základě prohlášení předloženého prostřednictvím Zákaznického telefonického centra, za následujících podmínek:
   1. převod finančních prostředků musí být proveden na bankovní účet uvedený v e-mailu potvrzujícím rezervaci zvolených služeb,
   2. na převodním a platebním příkazu musí být vždy uvedeny údaje uvádějící jméno a příjmení Uživatele uvedené v Rezervačním systému a identifikační číslo určené pro danou službu, např. číslo rezervace.
    
   V případě letenek rozlišujeme:
   1. platba převodem peněžních prostředků z platebního účtu je možná pouze v případě rezervace letenek prostřednictvím webové stránky cz.lucky2go.com. Pokud lucky2go poskytuje tento způsob platby, musí být provedená předem, nejméně 2 pracovní dny před odletem. Při výběru způsobu platby převodem peněžních prostředků z účtu má Uživatel povinnost provést převod dlužné částky lucky2go za rezervovanou letenku ihned po provedení Rezervace. V případě opožděného přijetí peněžních prostředků na bankovní účet lucky2go, může letecká společnost změnit Rezervační podmínky.
   2. letenky zaplacené převodem peněžních prostředků z bankovního účtu nebo online bankovním převodem vydává lucky2go v den, kdy je částka za letenku od Uživatele zaúčtována na uvedeném bankovním účtu v případě, že zaúčtování proběhne do 20:00 hodiny. Výjimkou jsou nepracovní dny definované na internetových stránkách Rezervačního systému - pak se realizace uskuteční následující pracovní den podle podmínek dostupných u dopravců,
   3. platby za „nízkonákladové“ letenky při online nákupu provedené platební kartou nebo podobným platebním nástrojem nebo převodem peněžních prostředků z platebního účtu Uživatele v případě objednání takové služby v Rezervačním formuláři nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
    
   V případě hotelových služeb rozlišujeme:
   1. platba za hotelovou službu přímo Dodavateli provedená před příjezdem Uživatele do objektu, kde je Uživatel plně zodpovědný za správné provedení platby.
   2. platba za hotelovou službu prostřednictvím Poskytovatele služeb před příjezdem Uživatele do zařízení, kde jsou možné platební metody uvedené výše v bodě 1.

  3. Platbou platební kartou nebo podobným platebním nástrojem se rozumí bezpečná transakce, která se provádí následujícím způsobem:
   1. uživatel Rezervačního systému provádí nákup prostřednictvím platební karty nebo na základě jiného platebního nástroje uznaného společností lucky2go a dohodnutého s Uživatelem způsobem uvedeným v Rezervačním systému nebo podle podmínek stanovených Zákaznickým telefonickým centrem.
   2. při výběru platební karty jako způsobu platby je Uživatel povinen vyplnit osobní dotazník v polích Rezervačního systému, který určuje údaje platební karty, kterou používá.
   3. po provedení rezervace je platební karta automaticky autorizována Rezervačním systémem v systému order by phone a je z ní odečtena daná částka za zakoupené služby.
   4. v případě služeb souvisejících s rezervacemi a platbami za letenky se z platební karty strhává daná částka v rámci dvou transakcí – částka za letenky bez dph s letištními poplatky je stržena leteckou společností, částka za poplatek za službu je účtována Poskytovatelem služby, existuje možnost účtování jediné transakce.
   5. v případě služeb souvisejících s rezervací a platbou za hotelové služby bude po stržení platby z karty a zaúčtování platby na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem zaslána poukázka potvrzující nákup hotelové služby, která je dokladem o zakoupení hotelové služby potřebné k využití služby.
  4. Výše plateb za služby poskytované společností lucky2go na základě rezervací provedených Uživatelem prostřednictvím Rezervačního systému nebo za podmínek stanovených Zákaznickým telefonickým centrem bude prováděna v měně, ve které jsou uvedeny ceny letenek a hotelových služeb.

LETENKY (+2go Shield)

 1. LETENKY

  1. V rámci poskytování Uživatelům nabídek Leteckých společností akreditovaných v IATA (International Air Transport Association) působí společnost lucky2go jako agent těchto Leteckých společností, a v případě subjektů nabízejících další služby prostřednictvím Rezervačního systému vystupuje jako správce portálu cz.lucky2go.com. Subjekty, které Uživateli poskytují Letecké služby a nesou odpovědnost za neuskutečnění nebo nesprávné provedení letu, jsou konkrétní Letecké společnosti akreditované v IATA, v jejichž jménu a v jejichž prospěch Poskytovatel koná, názvy těchto společností jsou uvedeny v průběhu rezervace, jakož i na letence doručené Uživateli.
  2. V případě „nízkonákladového“ leteckého spojení působí Poskytovatel služeb jako zprostředkovatel provádějící věcné činnosti těchto leteckých společností, které souvisí s realizací a dodáním letenky objednané u těchto leteckých společností přesně podle pokynů Uživatele na jeho jméno, převedených prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra. Realizace služby a posouzení reklamačního řízení podléhají všeobecným podmínkám těchto Dopravců, které jsou uvedeny v průběhu rezervace.
  3. V případě charterových letů organizovaných organizátorem cestovního ruchu působí lucky2go jako agent a poskytuje podmínky uvedené subjektem, který let nabízí. Organizátor odpovídá za neplnění nebo nesprávné provedení charterové služby.
  4. Smluvními stranami přepravní smlouvy jsou: v nabídce výslovně uvedený a určený Poskytovatel služeb, který poskytuje služby letecké dopravy, které jsou předmětem smlouvy, a Uživatel. Výše uvedené smlouvy uzavírané prostřednictvím portálu cz.lucky2go.com jsou realizovány na základě Všeobecných podmínek smluv jednotlivých Poskytovatelů služeb, s nimiž smlouvu uzavírá Uživatel, a jsou k dispozici v Rezervačním systému.
  5. Uživatel provádí dotaz na rezervaci výběrem jedné z možností uvedených v Rezervačním systému pro letecké spojení a vyplněním osobního dotazníku o veškeré potřebné údaje, jejichž způsob zpracování je uveden v V. Podmínek.
  6. Potvrzení dotazu a změna ceny:
   1. Uživatel obdrží na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení rezervace, která kromě čísla rezervace obsahuje i informace o vybraném leteckém spojení, celkovou cenu a způsob platby. Cena letenky zahrnuje mimo jiné: čistou sazbu Přepravce, letištní poplatky, daně, nevratný poplatek za vydání letenky, dodatečné poplatky, jakož i veškeré poplatky za další služby tvořící nedílnou součást dopravy shrnuté v přehledu transakcí v Rezervačním systému.
   2. Vzhledem k předběžnému charakteru rezervace není cena letenky zaručena, dokud Poskytovatel služby neobdrží platbu.
   3. Uživatel má před provedením platby povinnost zkontrolovat správnost údajů obsažených v odeslaném potvrzení a informace o datu zaplacení rezervace za účelem zakoupení letenky v ceně uvedené při vyhledávání v Rezervačním systému.
  7. Nákup letenky:
   1. Před zakoupením letenky má Uživatel povinnost přečíst si a vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami a přečíst si rezervační podmínky a podmínky tarifu vybraného leteckého spojení, které jsou k dispozici v Rezervačním systému. Poskytovatel služby účtuje za činnosti související s vydáváním letenky nevratný poplatek za služby ve výši uvedené během procesu rezervace.
   2. Uživatel provede rezervaci letenky v rámci Rezervačního systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra, a to na základě dostupnosti, ceny a možnosti poskytnutí služby uvedené v Rezervačním systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra během realizace rezervace.
   3. Po obdržení žádosti o rezervaci si Poskytovatel služby vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele za účelem ověření údajů Uživatele a potvrzení Rezervačních podmínek. V případě nemožnosti kontaktovat Uživatele provede Poskytovatel služby rezervaci v souladu s podmínkami, na které Uživatel podal žádost. Poskytovatel služby učiní takovou rezervaci za předpokladu, že Uživatel zaplatil částku odpovídající alespoň ceně letenky navýšenou o poplatky za další služby, které Uživatel uvedl v rámci rezervačního procesu, a servisního poplatku.
   4. Doplňkové služby, které Uživatel zvolil a které by měly být v rámci rezervace splněny (např. specifické jídlo, započítání bodů v programu frequent flyer, let se zvířetem, zavazadla nadměrných rozměrů, speciální palubní zavazadla, dítě bez doprovodu, dodatečná péče o cestujícího, asistence pro cestující, pomoc pro zdravotně postižené osoby, kolébky pro děti a další) by měly být hlášeny prostřednictvím Zákaznického telefonického centra nebo prostřednictvím e-mailové adresy poskytnuté společností lucky2go, aby se ověřila možnost jejich realizace.
   5. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odmítnout vystavit letenku, pokud tarif zvolený Uživatelem není v souladu s jeho použitím v rámci podmínek prodeje v rámci dané nabídky nebo existují jiná právní omezení ve smlouvách mezi Dopravci, na které nemá Poskytovatel služby žádný vliv.
  8. Způsoby platby za nákup letenek budou prováděny za podmínek stanovených v VII. bodě Podmínek.
  9. Poskytovatel služeb vydává Uživateli letenku v elektronické podobě.
  10. Elektronické letenky zakoupené na portálu cz.lucky2go.com jsou doručeny na e-mailovou adresu, která je uvedená v osobním dotazníku Rezervačního systému nebo která byla poskytnuta při nákupu prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
  11. Zrušení rezervace z důvodu zavinění Dopravce:
   1. Společnost lucky2go neodpovídá za změny a storna provedená leteckými společnostmi v rezervacích Uživatelů Rezervačního systému.
   2. V případě jakýchkoli nároků kvůli zrušení nebo změně, včetně zpoždění v leteckém spojení Dopravce, Uživatel kontaktuje přímo Dopravce. Dopravci nesou odpovědnost podle předpisů uvedených ve Varšavské a Montrealské úmluvě.
  12. Vrácení letenky:
   1. Plátce má právo vrátit letenku zakoupenou prostřednictvím portálu cz.lucky2go.com za předpokladu, že to umožňují podmínky tarifu stanovené přímo Dopravcem. Vrácení letenky může mít za následek odpočet poplatku, jehož výši určuje Dopravce.
   2. Pokud podmínky tarifu stanoví možnost vrácení letenek, měl by Plátce telefonicky kontaktovat Zákaznické telefonické centrum nebo přímo Dopravce, aby letenku vrátil.
   3. V závislosti na použitém způsobu platby bude částka, kterou má Plátce obdržet za zakoupenou a později vrácenou letenku, převedena přímo na bankovní účet Plátce nebo na účet jeho platební karty do 7 dnů od obdržení částky Poskytovatelem služeb, a to ve stejné měně, v jaké byla provedena platba. Datem vrácení se rozumí datum odepsání částky z bankovního účtu Poskytovatele služeb.
  13. Změny/úpravy rezervace, doplňkové služby:
   1. Uživatel provede změny rezervace přímo u Dopravce, prostřednictvím Zákaznického telefonického centra nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce cz.lucky2go.com. V případě, že datum odletu je kratší než 48 hodin, je možné provést změnu rezervace pouze prostřednictvím Zákaznického telefonického centra nebo přímo u Dopravce.
   2. Náklady na změnu letenky závisí na sazbách a možnostech provedení změn určených Dopravcem. Celková cena změny letenky zahrnuje:
    1. základní platbu za změnu/doplňkovou službu (jedná se o poplatek za změnu letenky vyplývající z podmínek a tabulky poplatků letecké společnosti a nevratného poplatku za provedení změny/objednání doplňkové služby),
    2. rozdíl v ceně tarifů (rozdíl v nákladech mezi počáteční cenou letenky a aktuální cenou během změny),
    3. (možný rozdíl v nákladech mezi počáteční hodnotou daní a poplatků a aktuální hodnotou při provádění změny).
   3. Změnu rezervací v Rezervačním systému provádí Poskytovatel služeb za podmínek stanovených v tabulce transakčních poplatků za doplňkové služby při změnách zakoupené letenky.
    Tabulka servisních poplatků za doplňkové služby ke změnám v zakoupených letenkách (uvedeno v CZK):
    Změna sazba za osobu
    Změna na letence (zahrnuje: změnu data a trasy letu, příjmení pasažéra) 865
    Storno nebo vrácení letenky 865
    Objednání dodatečných nebo speciálních zavazadel 354
    Objednávka asistenta pro dítě bez doprovodu 354
    Rezervace vybraného místa v letadle 354
    Objednávka speciálního jídla 354
    Přeprava zvířat 354
    Přednost při nástupu na palubu 354
    Dodatečné služby nabízené leteckou společností 354
    Online odbavení/pomoc při realizaci odbavení 354
   4. Uživatel může provést platbu za výměnu letenky ve formě uvedené v VII bodě Podmínek. Platba platební kartou se provádí prostřednictvím Zákaznického telefonického centra. V případě platby prostřednictvím převodu peněžních prostředků z bankovního účtu obdrží Uživatel potvrzení o změně ve formě e-mailu, který obsahuje: údaje o rezervaci (číslo rezervace, údaje o cestujícím, podrobnosti o leteckém spojení a informace o doplňkových službách a tarifních podmínkách), platební údaje a částku za provedení změny.
   5. Některé akční tarify dostupné v Rezervačním systému mají přesně vymezené podmínky pro rezervaci a vydávání letenek. To platí zejména pro tarify, které musí být rezervovány a zakoupeny nejméně 3, 7 nebo 14 dní předem. Nesplnění této podmínky může ovlivnit cenu letenky. Společnost lucky2go si vyhrazuje právo zrušit rezervaci Uživatele provedenou přesně tři, sedm nebo čtrnáct dní před odletem, a to z důvodu, že Uživatel překročí limit nákupu stanovený v tarifních podmínkách Dopravce, a to za podmínek, které Dopravce stanoví. Letecká společnost může požádat o dřívější vydání letenky. V tomto případě obdrží Uživatel na aktuální e-mailovou adresu informaci požadované lhůty pro platbu.
  14. Pokud během procesu rezervace letenky Uživatel obdrží informaci, že výběrem dané letenky bude povinen sledovat datum letu přímo u Dopravce, znamená to, že lucky2go ho o této změně nebude informovat. Uživatel tak musí sledovat změny letového řádu a reagovat na ně. Pokud Uživatel od Dopravce neobdrží relevantní informace týkající se jeho rezervace, může to mít za následek nemožnost poskytnutí služby. V tomto případě by měl Uživatel neprodleně kontaktovat lucky2go, aby zjistil stav rezervace a možnost provedení příslušných změn.
 2. SLUŽBA lucky links (+2go shield)

  1. Obecná ustanovení
   1. Let označený jako „lucky links“, který je dostupný uživatelům v Rezervačním systému, zahrnuje nejméně dvě letecká spojení s jedním nebo více přestupy v rámci letů jednoho nebo více dopravců, na které byly zakoupeny samostatné letenky. V tomto případě je každá část Cesty, na kterou se vztahuje samostatná letenka, považována za samostatnou službu nesouvisející s ostatními v rámci celé Cesty, přičemž nezáleží na tom, zda jsou vydány samostatné letenky na služby jednoho nebo víccze dopravců („lucky links“). Kombinace letů nalezených pomocí rezervačního systému v rámci služby Lucky links bude dále označována jako „Cesta“.
   2. Nákup letenek v rámci služby lucky links znamená nákup více letenek vztahujících se na několik letů s jedním nebo více přestupy, na které uživatel získá samostatné letenky od jednoho nebo více dopravců v rámci jednoho transakčního procesu v Rezervačním systému. Obdržené letenky na danou cestu tedy nepředstavují jednu letenku pokrývající jednotlivé lety v rámci zakoupené Cesty.
   3. Vzhledem k tomu, že služba lucky links funguje na základě nákupu několika samostatných letenek od jednoho nebo více dopravců v rámci jediné Cesty, je Uživatel povinen si ověřit podmínky přepravy zavazadel během celé Cesty. Stejná povinnost se týká vlastní kontroly cestovních dokladů a podmínek vstupu do země na každé části trasy, tzn. zda existuje povinnost vstupního nebo tranzitního víza v zemi, ve které je služba Lucky links poskytována nebo v níž Uživatel přestupuje na následující let.
   4. Nákup samostatných letenek pro každý let v rámci služby lucky links může být spojen s rizikem, že mezi jednotlivými leteckými spojeními mohou existovat pouze krátké časové úseky pro přestupy (v závislosti na parametrech vyhledávání Uživatele a dostupnosti letů v Rezervačním systému), což je spojeno rizikem nemožnosti využít dalšího rezervovaného spojení v případě zrušení, zpoždění nebo změny času letu.
   5. Dostupnost letenek v rámci služby lucky links závisí na dostupnosti letenek u jednotlivých leteckých společností a na kritériích, která Uživatel zadá ve svých požadavcích v Rezervačním systému.
   6. V případě, kdy se ve výsledcích vyhledávání objeví informace o nabídce letů v rámci lucky links, všichni cestující budou mít po zakoupení letenek v rámci dané Cesty možnost využít (bez jakýchkoli dalších nákladů) asistence lucky2go (dále „2go shield“), což znamená, že po zakoupení letenek v rámci vybrané Cesty bude v případě potřeby Uživateli od společnosti lucky2go poskytnuta pomoc za níže uvedených podmínek:
  2. Základní podmínky využití služby 2go shield
   1. Uživatel může využít služby 2go shield, pokud alespoň jeden z letů v rámci Cesty je zrušen, má zpoždění nebo došlo ke změně času letu, což má za následek nemožnost Uživatele dokonat plánovaný přestup v rámci Cesty nebo znemožnění dostání se do cílové destinace.
   2. V případě, že Uživatel obdrží informace týkající se zrušení, zpoždění nebo změny času odletu alespoň jednoho ze spojení v rámci služby lucky links, což má za následek nemožnost uskutečnění Cesty, poinformuje společnost lucky2go o nemožnosti využití dalšího spojení v rámci Cesty a o důvodech, které cestu znemožnily, a to za následujících podmínek:
    1. pokud se uživatel dozví o zrušení, zpoždění nebo změně času alespoň jednoho z letů v rámci služby lucky links (což má za následek nemožnost uskutečnění Cesty nebo její části) dříve než 48 hodin před plánovaným začátkem Cesty, může použít 2go shield pouze v případě okamžitého (ne více než 12 hodin od okamžiku, kdy se uživatel o změnách dozví) informování společnosti lucky2go. Poskytnutí informací společnosti lucky2go probíhá telefonicky nebo zasláním e-mailu na dříve poskytnutou e-mailovou adresu.
    2. pokud se uživatel dozví o zrušení, zpoždění nebo změně času alespoň jednoho z letů v rámci služby Lucky links (což má za následek nemožnost uskutečnění Cesty nebo její části) později než 48 hodin před plánovaným začátkem Cesty, může využít službu 2go shield pouze v případě okamžitého (nejpozději 1 hodinu od okamžiku, kdy se uživatel o změnách dozví) informování společnosti lucky2go. Poskytnutí informací společnosti lucky2go probíhá telefonicky nebo zasláním e-mailu na dříve poskytnutou e-mailovou adresu.
   3. Pokud společnost lucky2go neobdrží informace o změnách v průběhu Cesty Uživatele ve výše uvedených termínech, služba 2go shield nebude poskytnuta.
   4. Uživatelé se mnohou s lucky2go spojit 24 hodin denně/7 dní v týdnu, a to pouze na vyhrazeném telefonním čísle: (+447520631260), které je uvedeno v záložce „lucky links“ na webových stránkách lucky2go a e-mailem na adrese: luckylinks@lucky2go.com. Asistence je Uživatelům poskytována v angličtině a polštině.
   5. Na asistenci v rámci služby 2go shield má Uživatel právo pouze tehdy, pokud vykoná vše co je možné, aby plánovanou Cestu stihl, i když došlo ke zrušení, zpoždění nebo změně času alespoň jednoho z plánovaných letů v rámci Lucky links, což způsobuje nemožnost uskutečnění Cesty. Uživatel, který chce využít služby 2go shield nemůže provádět žádné změny v dokumentech nezbytných k uskutečnění Cesty bez vědomí společnosti lucky2go.
   6. V rámci služby 2go shield si obě zúčastněné strany vyhrazují právo ověřit a určit časy příletu a odletu letadel a čas, který je k dispozici pro přestupy mezi spoji dostupnými v systémech, které používá lucky2go na základě údajů obsažených v rezervačním systému GDS nebo na webové stránce www.flightstats. com.
  3. Rozsah pomoci poskytované Uživateli v rámci služby 2go shield:
   1. Po obdržení informací od Uživatele oprávněného k využití služby 2go shield při zrušení, zpoždění nebo změně času alespoň jednoho letu v rámci Lucky links, které má za následek nemožnost uskutečnění Cesty, nebo v případě, že lucky2go Uživatele o takové události samo informuje, budou Uživateli poskytnuty informace o všech dostupných alternativních leteckých spojení, které umožní přílet do cílové destinace (dále jen „Alternativní spojení“).
   2. V případě nemožnosti využití leteckého spojení z důvodu zrušení, zpoždění nebo změny času alespoň jednoho ze spojení v rámci Lucky links, což má za následek nemožnost uskutečnění Cesty, má Uživatel právo vybrat si:
    1. Alternativní spojení představené jako součást asistence 2go shield pouze v případě, že náklady na letenky na Alternativní spojení předložené lucky2go nepřesahují přiměřené náklady vzhledem k ceně letenek zakoupených na zrušené spojení v rámci Cesty („Limit“). Pokud Uživatel odmítne možnost uskutečnění Cesty v rámci Alternativního spojení, ztratí tím právo na využití služby 2go shield.
    2. v případě, že Alternativní spojení nemůže být realizováno z důvodu nepřiměřeného cenového rozdílu mezi potenciálním Alternativním spojením a původní cenou za nevyužité lety v rámci stanoveného Limitu, může být každému Uživateli nabídnuta individuální dohoda umožňující uskutečnění Cesty, jejíž součástí bude poměrný příspěvek od lucky2go a stanovený způsob dopravy do cílové destinace.
    3. pokud společnost lucky2go nebude schopna poskytnout Alternativní spojení do výše Limitu, Uživatel získá nárok na vrácení peněz za všechny nerealizované lety v rámci Cesty (místo pokrytí nákladů na Alternativní spojení). Vrácení ceny za lety v rámci Lucky links závisí na předložení důkazů, které poskytne Uživatel a které potvrdí, že došlo ke zrušení, zpoždění nebo změně času alespoň jednoho z letů v rámci Lucky links, což znemožnilo celkové uskutečnění Cesty. Na základě předložených důkazů bude učiněno rozhodnutí, zda budou Uživateli vráceny peníze.
   3. Pokud přerušení cesty způsobené zrušením, zpožděním nebo změnou času alespoň jednoho z letů v rámci Lucky links je delší než 8 hodin, je delší než původně plánovaná doba Cesty a spadá částečně nebo úplně do nočních hodin (22:00–6:00 místního času, kdy nastoupilo přerušení Cesty) a Uživatel využil možnosti Alternativního spojení, přisluhuje mu právo:
    1. na jeden nocleh v hotelu zajištěný společností lucky2go. V případě, že společnost lucky2go nemůže zajistit nocleh, zavazuje se k proplacení noclehu vybraného samotným Uživatelem, a to do částky 100 euro za osobu. Uživatel má povinnost představit společnosti lucky2go dokument potvrzující zaplacení ubytování v hotelu.
    2. k proplacení nákladů na dopravu (pravidlo jeden vůz taxi – 4 cestující) na trase do/z hotelu a letiště až do částky 50 euro. Uživatel má povinnost představit společnosti lucky2go dokument potvrzující zaplacení a využití služby taxi.
    3. k proplacení nákladů na stravu až do částky 25 euro na osobu. Uživatel má povinnost představit společnosti lucky2go dokument potvrzující zaplacení za stravu.
   4. Ve výjimečných případech, kdy Uživatel nemá možnost kontaktu se společností lucky2go ve věci zrušení, zpoždění nebo změny času minimálně jednoho z letů v rámci Lucky links, má právo na vlastní nákup letenek, které mu umožní realizovat Cestu. Zároveň však má povinnost dokázat společnosti lucky2go, že vnější příčiny znemožnily kontakt se společností a doložit dokumenty potvrzující nákup daných letenek. Společnost lucky2go vrátí Uživateli výdaje za letenky až do výše dvojnásobku ceny nevyužitých letenek. Příčiny znemožnění kontaktu bude společnost lucky2go důkladně analyzovat na základě všech dostupných informací, po čemž sdělí Uživateli stanovisko ohledně vrácení výdajů za letenky.
   5. Vrácení peněz podle bodu 4 bude uskutečněno do výše uvedené částky a to stejným způsobem, jakým byla realizována platba za Cestu. Uživatel obdrží peníze do 30 dní ode dne doručení dokumentů společnosti lucky2go potvrzujících nemožnost kontaktu se společností.
   6. Veškeré vrácení výdajů, které Uživatel potvrdí příslušnými dokumenty, bude realizováno způsobem platby stanovaným při rezervaci letenek. V případě, že vrácení peněz bude realizováno přímo leteckou společností na Uživatelův účet uvedený v Rezervačním systému, výše částky vrácená v rámci služby 2go shield bude snížena o částku, kterou vrátila daná letecká společnost, a to do výše hodnoty zakoupené služby v rámci Lucky links.
   7. Služba 2go shield nepokrývá jiné náklady, které vznikly z důvodu zpoždění, zrušení nebo změny času nejméně jednoho z letů v rámci Lucky links a vybraného Alternativního spojení, jakou jsou výdaje za dopravu a stravu jiné než popsané v předchozích bodech.
   8. Konzultant společnosti lucky2go má právo požádat Uživatele o vykonání činností nezbytných k realizaci Cesty, které má Uživatel povinnost splnit, a to například dostavení se na určité místo na letišti k vyřízení formalit spojených s pokračováním Cesty či výměnou letenek. Nerespektování těchto kroků má za následek znemožnění využití služeb 2go shield.
   9. Služba 2go shield nepokrývá letecká spojení realizovaná v rámci jedné letenky. Za takováto spojení a s nimi spojené problémy jsou plně odpovědné příslušné letecké společnosti. V tomto případě a případě potřeby musí Uživatel sám konktaktovat danou leteckou společnost. Uživatel rovněž bere na vědomí, že podmínky jednotlivých tarifů se u každé letecké společnosti liší a povinnost seznámení se s pravidly přepravy leží pouze na Uživateli. Společnost lucky2go nenese odpovědnost za jakékoli problémy spojené s nepřizpůsobením se Uživatele pravidlů přepravy u dané letecké společnosti
   10. V případě, kdy Alternativní spojení nebo jiné služby uvedené v těchto Podmínkách, jako je doprava či strava, byly zajištěné leteckou společností nebo letištěm či v případě, kdy letecká společnost nebo letiště měly povinnost služby poskytnout, se krytí v rámci 2go shield na daný případ nevztahuje.
   11. Jakákoli ztráta zavazadel, která vznikla bez přičinění společnosti lucky2go, neznemožňuje uskutečnění Cesty, a tedy se na ni nevztahuje krytí v rámci služby 2go shield.
   12. Nákup či změna letenky, kterou dokoná Uživatel bez vědomí společnosti lucky2go v případech jiných než uvedených v bodě 4., znemožňuje Uživateli využití služby 2go shield.
   13. Služba 2go shield se nevztahuje na případy zrušení, zpoždění nebo změny času alespoň jednoho letu v rámci Lucky links, pokud dané situace jsou následkem stávek pracovníků nebo služeb odpovídajících za realizaci leteckého spojení, krach letecké společnosti, události vyšší moci nebo příčin spojených s následkem lokálních i mezinárodních vojenských akcí a teroristických útoků.
   14. 2go shield se netýká situací, kdy Přepravce zruší lety hromadně. Hromadným odvoláním letů se rozumí odvolání nebo plán odvolat nejméně 5 letů z letového řádu během jednoho dne.
   15. Ukončením Cesty zaniká právo Uživatele na služby v rámci 2go shield.
   16. V případě, že si Uživatel přeje využít služeb v rámci 2go shield, má povinnost spolupracovat se společností lucky2go na všech etapách Cesty, tedy jak během ní, tak po jejím ukončení. To se týká především doručení veškerých dokumentů a představení informací, o které požádá konzultant společnosti lucky2go.
 3. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

  1. V rámci služeb dostupných v Rezervačním systému a prostřednictvím Zákaznického telefonického centra mohou Uživatelé rezervovat další doplňkové služby, na které se vztahují poplatky uvedené v rámci transakčního procesu v Rezervačním systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
  2. Každá z placených služeb, kterou Uživatel zvolí a která je upravena tímto paragrafem a současně je dostupná prostřednictvím Rezervačního systému, je nedílnou součástí služby, ke které byly objednány doplňkové služby.
  3. Balíček služeb lucky2go (dále jen „Balíček služeb“) je paušální a nerefundovatelný transakční poplatek za jednu nebo více úprav letenek, které tvoří jeho nedílnou součást a jsou provedené prostřednictvím Zákaznického telefonického centra pro Uživatele uvedeného v Rezervačním systému. Pokud si Uživatel zakoupí službu Balíček služeb, neplatí transakční poplatek účtovaný společností lucky2go, který je uvedený v tabulce Obchodních poplatků za další služby spojené se změnami zakoupené letenky. V případě, že letecká společnost v souladu s podmínkami sazebníku účtuje poplatek za změny/vrácení/speciální služby, je Uživatel povinen zaplatit sumu za služby poskytované leteckou společností.
  4. Online odbavení je doplňková, placená a nerefundovatelná služba, která umožňuje provést odbavení v elektronickém systému daných leteckých společností na základě zakoupené Letenky, pokud takovou možnost umožňuje rezervační proces. Palubní lístek, který byl vydán po online odbavení, bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou během rezervace v odpovídajícím termínu před zahájením dopravní služby. Některé letecké společnosti mohou za účelem odbavení požadovat od Uživatele uvedení dodatečných informací, které nebyly poskytnuty během rezervace. Uživatel je povinen uvést své aktuální kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby bylo možné jej kontaktovat, zejména v době před odletem. Pokud Uživatel neuvede své kontaktní údaje pro odbavení nejpozději do 48 hodin před plánovaným odletem, poskytne neaktuální nebo neúplné údaje, nebude odebírat telefonické hovory od lucky2go nebo uvede chybné údaje, které jsou nezbytné k odbavení, může tím znemožnit online odbavení, a tak se vystavit povinnosti zaplatit poplatek letecké společnosti nebo znemožnit svůj odlet.  Pokud dojde k provedení změn v rezervaci ze strany Dopravce nebo na žádost Uživatele (i přímo u Dopravce) po zakoupení služby online check-in, je Uživatel, který si tuto službu zakoupil, povinen neprodleně informovat společnost lucky2go o provedených změnách. V případě neposkytnutí těchto informací nebude společnost lucky2go moci řádně provést službu online odbavení. Vzhledem k výše uvedenému společnost lucky2go nenese odpovědnost za nesprávné provedení služby online odbavení, včetně nákladů a dalších následků z toho vyplývajících.
  5. V případě, že dojde k situaci, kdy bude let opožděn nebo odvolán, lucky2go v rámci analýzy údajů týkajících se letu Uživatele předá informace o spolupracujícím subjektu pro získání vhodného odškodnění tj. AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000, který na základě souhlasu Uživatele přijme veškerá opatření. Zároveň podle Nařízení (EHS) č. 261/2004 Evropského parlamentu a Evropské rady, lucky2go informuje, že Uživatel má právo uplatňovat nároky a podávat žádosti přímo k letecké společnosti, která poskytovala přepravní službu, s cílem v odpovídajících případech získat plnou rekompenzaci, na kterou má cestující právo.
  6. AirHelp + - dodatková placená a nerefundovatelná služba, která je k dispozici každému uživateli, který provede rezervaci prostřednictvím rezervačního systému nebo telefonního Zákaznického centra a která umožňuje asistenci při získávání náhrady až do 600 EUR za zpožděný nebo zrušený let a overbooking a náhradu až 6 000 EUR za neočekávané náklady způsobené zpožděným letem (hotely, taxi, letenky, stravování) za podmínek stanovených poskytovatelem služeb, tj. AIRHELP LIMITED, budova 9B Amtel, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB č. 1926223, BR Č. 61625023-000. Celkové znění najdete na https://www.airhelp.com/en/terms/ pro objednání služeb upravených tímto paragrafem a který provádí nákup spojených cestovních služeb, bude odvedeno zákonné pojistné do garančního fondu cestovního ruchu.
 4. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY LETECKÉ DOPRAVY IATA

  Všeobecné podmínky letecké dopravy IATA
 5. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

REZERVACE HOTELŮ

 1. REZERVACE HOTELŮ

  1. Správcem rezervačního systému pro ubytování je eSky.pl akciová společnost se sídlem v Katovicích (40–265), ul. Murckowska 14A, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice-Wschód v Katovicích, 8. obchodní oddělení rejstříku okresního soudu pod číslem KRS 0000383663, DIČ 948-19-87-199, REGON 670140736, se základním kapitálem 1 019 525,60 PLN vyplaceným v plné výši, která je plátcem daně ze zboží a služeb, dále eSky.
  2. eSky zajišťuje nabídku poskytovatelů hotelových a ubytovacích služeb prostřednictvím webu cz.lucky2go.com a prostřednictvím Call-centra.
  3. V rámci smlouvy o poskytování hotelových služeb nebo v rámci jiných souvisejících dohod uzavřených prostřednictvím rezervačního systému jako smluvní strany vystupují Uživatel a konkrétní Poskytovatel služeb, který poskytuje služby, jež jsou předmětem dané smlouvy nebo dohody.

POJIŠTĚNÍ

 1. POJIŠTĚNÍ

  1. V závislosti na službě vybrané Uživatelem při rezervaci prostřednictvím rezervačního systému nebo telefonního zákaznického centra pojistného produktu označeného a vybraného uživatelem:
   • V případě Pojištění nákladů na zrušení cesty ALL RISK, Cestovního pojištění pro zahraniční cesty, Cestovního pojištění pro zahraniční cesty PLUS, Cestovního pojištění pro domácí vnitrostátní cesty – je Pojistitelem Inter Partner Assistance S.A Pobočka v Polsku se sídlem ve Varšavě, Giełdowa 1; 01 - 211 Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, obchodní oddělení XII obchodního rejstříku národního soudu pod číslem KRS: 0000320749, s daňovým identifikačním číslem NIP: 108-00-06-955, se základním kapitálem 31 702 613,00 EUR je pobočkou zahraniční pojišťovny Inter Partner Assistance SA se sídlem v Bruselu, email: claims@axa-assistance.pl (dále jen „AXA Assistance“)
   • V případě Pojištění Travel Protect pro zahraniční cesty, Pojištění Travel Protect pro domácí vnitrostátní cesty, Pojištění nákladů na zrušení cesty v nouzových situacích Travel Protect, Pojištění cestovních zavazadel Travel Protect – je Pojistitelem Colonnade Insurance S.A. registrovaná v Lucemburku pod číslem: B 61605, ústředí: rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, působící v Polsku pobočkou Colonnade Insurance Société Anonyme v Polsku, zapsaná u Okresního soudu pro hlavní město Varšava, XII Oddělení národního soudního rejstříku pod číslem 0000678377, NIP 1070038451, se sídlem ul. Prosta 67, 00-838 Varšava, s plně splaceným základním kapitálem ve výši 9 500 000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (dále jen „Colonnade“)
  2. Pojišťovacím agentem Colonnade a AXA Assistance je We Care Insurance Sp. z o.o. se sídlem v Katovicích (40–265), ul. Murckowska 14A, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice-Wschód v Katovicích, hospodářské oddělení VIII Rejstříku národního soudu KRS pod číslem KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, výše základního kapitálu 5 000 PLN (splaceno v plné výši), která spravuje osobní údaje klientů za podmínek uvedených zde.
  3. Agent působí na základě plné moci k vykonávání agenturních činností poskytnutých Pojistitelem. Obsah pro Colonnade je k dispozici zde pro AXA Assistance zde.
  4. lucky2go, jednající jako Pojistník, vykonává veškeré skutečné a právní činnosti související s uzavíráním nebo plněním skupinových pojistných smluv uvedených v těchto Podmínkách, a to včetně:
   • v rámci skupinového pojištění Colonnade a AXA Assistance informuje Uživatele o uzavření skupinové pojistné smlouvy, o podmínkách přistoupení k pojištění a rezignace, předmětu a rozsahu skupinového pojištění a povinnostech pojištěného Uživatele, poskytuje potřebné dokumenty před účastí na skupinovém pojištění, včetně dokumentů týkajících se zásad zpracování osobních údajů a dokumenty potvrzující oprávnění k provozování jednotlivých pojistných produktů a přijímající skupinové pojištění, poučení o tom, co dělat v případě události, na kterou se vztahuje skupinová pojistná smlouva.
  5. Pojistník poskytne Uživatelům všechny potřebné informace o rozsahu pojišťovacích služeb prostřednictvím rezervačního systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra. Pojistník je povinen poskytnout Uživateli podmínky skupinové pojistné smlouvy před vyjádřením souhlasu Uživatele s financováním nákladů na pojistné.
  6. Skupinová pojistná smlouva se uzavírá v závislosti na výběru pojistného produktu Uživatelem:
   • V případě Pojištění nákladů na zrušení cesty ALL RISK, Cestovního pojištění pro zahraniční cesty, Cestovního pojištění pro zahraniční cesty PLUS, Cestovního pojištění pro domácí vnitrostátní cesty mezi AXA Assistance a lucky2go jménem Uživatelů připojujících se ke skupinovému pojištění. Pojistné krytí platí v souladu se Zvláštními Podmínkami Pojištění nákladů na zrušení cesty ALL RISK, Zvláštními Podmínkami Cestovního pojištění pro zahraniční cesty, Zvláštními Podmínkami Cestovního pojištění pro zahraniční cesty PLUS, Zvláštními Podmínkami Cestovního Pojištění pro domácí vnitrostátní cesty a také v souladu s podmínkami Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra.
   • V případě Pojištění Travel Protect pro zahraniční cesty, Pojištění Travel Protect pro domácí vnitrostátní cesty, Pojištění nákladů na zrušení cesty v nouzových situacích Travel Protect, Pojištění cestovních zavazadel Travel Protect - Colonnade a lucky2go na účet Uživatelů připojujících se ke skupinovému pojištění, je pojištění poskytováno v souladu se Všeobecnými podmínkami skupiny Travel Protect Pojištění cest do zahraničí, Všeobecnými podmínkami skupiny Travel Protect Pojištění pro vnitrostátní cesty, Všeobecnými podmínkami skupiny Travel Protect Pojištění nákladů při zrušení cesty v naléhavých situacích, Všeobecnými podmínkami skupiny Travel Protect Cestovní zavazadla uvedené v těchto předpisech, jakož i na zásadách stanovených v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  7. Všechny dokumenty týkající se jednotlivých pojistných produktů, včetně jejich rozsahu, jsou k dispozici v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  8. Dokumentem potvrzujícím přistoupení k pojistné smlouvě je v závislosti na výběru pojistného produktu osvědčení o pojištění zaslané Uživateli elektronicky po dokončení nákupu v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  9. Pojistné osvědčení, Všeobecné pojistné podmínky skupiny Colonnade Group, Zvláštní pojistné podmínky AXA Assisance a veškeré další dokumenty zpřístupněné Uživateli v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra týkající se využití služeb budou zaslány na e-mailovou adresu Uživatele.
  10. Účast Uživatele na skupinovém pojištění je dobrovolná a vyžaduje souhlas s financováním nákladů na pojistné. Uživatel zjistí výši nákladů výběrem jedné z možností navržených rezervačním systémem nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra zadáním všech potřebných údajů do osobního dotazníku.
  11. Uživatel platí náklady na pojistné po zadání pravdivých osobních údajů do rezervačního systému. Před uzavřením skupinové pojistné smlouvy je Uživatel povinen si přečíst a přijmout tyto podmínky koupi vybraného produktu, Všeobecné podmínky pojištění skupiny Colonnade Group a Zvláštní pojistné podmínky AXA Assistance, jakož i jakékoli další dokumenty, které má Uživatel k dispozici v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  12. Uživatel obdrží na e-mailovou adresu, kterou uvedl, potvrzení obsahující mimo jiné: rezervační číslo, informace o celkové pojistné ceně a způsobu platby. Náklady jsou vyjádřeny v měně uvedené v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  13. Platby za pojistný produkt se provádějí za podmínek stanovených v bodě VII Podmínek a v souladu se Všeobecnými podmínkami pojištění skupiny Colonnade Group a Zvláštními podmínkami pojištění AXA Assistance.
  14. V případě skupinového pojištění sjednaného přes internet má spotřebitel právo využít mimosoudní řešení sporů a podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro online řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REKLAMACE

 1. REKLAMACE

  1. Předmětem reklamace může být neprovedení nebo nesprávné provedení služby, za kterou společnost lucky2go odpovídá. Předmětem stížnosti může být také neprovedení nebo nesprávné provedení služby společností lucky2go, jakož i služby poskytované prostřednictvím lucky2go třetími stranami, jejichž odpovědnost určí tyto třetí strany pokaždé nezávisle na lucky2go. Zároveň Vás informujeme, že v souladu s platnými právními předpisy má zákazník právo uplatnit svá práva vyplývající z vady spotřebního zboží do dvaceti čtyř měsíců od přijetí. K uplatnění a vymáhání nároků ze strany zákazníka za vadný výkon a náhradu (včetně přiměřených vzniklých nákladů) dochází během reklamačního řízení uvedeného v tomto odstavci.
  2. Reklamace provedených rezervací a nákupů letenek a jiných turistických služeb mohou zákazníci podávat prostřednictvím reklamačního formuláře, který naleznou zdenebo písemně v kanceláři lucky2go v kanceláři lucky2go, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katovice, Polsko. O přijetí reklamace a jejím výsledku bude lucky2go Zákazníka informovat písemně ve lhůtě 30 dnů od jejího přijetí nebo ve lhůtě uvedené organizátorem turistické služby nebo jiným Poskytovatelem služeb.
  3. Rozhodnutí vydané společností lucky2go, které je Uživateli předáno, zakončuje proces reklamace prováděné společností lucky2go. Pokud výsledek stížnosti, zpracované společností lucky2go, není uspokojivý, má uživatel právo použít soudní nebo mimosoudní způsob řešení sporů a svou stížnost podat prostřednictvím online služby Evropské komise ODR, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Mimosoudní řešení sporů, zkráceně ADR (Alternative Dispute Resolution) - jedná se o smírné řízení vedené ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli o další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na stránce https://evropskyspotrebitel.cz/how-to-submit-your-complaint/ nebo https://www.coi.cz/en/alternative-dispute-resolution-for-consumer-disputes-adr/.
  4. Pro udělení Uživateli věcné a správné odpovědi na obdrženou reklamaci, budou reklamace řešeny v rámci zákonem stanovených lhůt a předávány Uživateli v polštině nebo angličtině, a pokud budou dostupní vhodní konzultanti lucky2go, pak také v jazyce, ve kterém byla reklamace podána.
  5. lucky2go informuje, že pokud se reklamace bude týkat služeb, které poskytují jiné subjekty, bude o této skutečnosti informovat Uživatele a zároveň ho bude informovat o možnosti podat reklamaci k těmto subjektům nebo takovou reklamaci samo podá po předchozí dohodě a pověření Uživatelem, pokud budou v obsahu reklamace takové informace, které budou umožňovat podat reklamaci u subjektu, který poskytuje služby. V případě, že lucky2go nenaváže s Uživatelem kontakt, může samostatně vystupovat ve věci Uživatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. lucky2go si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny v obsahu Všeobecných podmínek – při dodržení principu, že pro Zákazníka platí Všeobecné podmínky, se kterými souhlasil během rezervace a umožní Zákazníkům přístup k archivním verzím Všeobecných podmínek. Každý Zákazník je povinen seznámit se s obsahem Všeobecných podmínek před provedením rezervace a je pokaždé vázán ustanoveními Všeobecných podmínek a ostatních dokumentů definujících detaily služeb v okamžiku provádění rezervace, nákupu Letenek a jiných cestovních služeb dostupných prostřednictvím portálu cz.lucky2go.com.
  2. Ve všech záležitostech, na něž se tyto Všeobecné podmínky nevztahují, se aplikují obecně použitelná ustanovení práva.
  3. Zdůrazňujeme, že služby dostupné v Rezervačním systému spočívají v provádění faktických činností souvisejících s objednáváním služeb ze strany Uživatelů u Dodavatele, proto jsou podmínky jejich rezervace pro Uživatele závazné v okamžiku jejich schválení daným Dodavatelem. Vrácení nebo storno je možné pouze v případě, že Dodavatel tuto možnost uvedl. V případě spotřebitelských sporů je možné využít online platformu EU pro řešení sporů ODR (online dispute resolution), která bude k dispozici pod odkazem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. lucky2go neodpovídá za škody způsobené Uživateli v důsledku skutečnosti, že se cesta neuskuteční kvůli stávce zaměstnanců letecké společnosti, zaměstnanců letiště, železničních tratí, ani za škody způsobené stávkou zaměstnanců objektů poskytujících hotelové služby nebo v důsledku vyšší moci, v důsledku čehož nebude možné provádět služby uvedené v Podmínkách, protože lucky2go jedná pouze jako subjekt, který poskytuje Rezervační systém a nerealizuje takové služby ani nenavrhuje výběr nabídek kterékoli ze subjektů.
  5. S cílem zabránit neoprávněnému použití platební karty si společnost lucky2go vyhrazuje právo provést dodatečné ověření správnosti údajů majitele platební karty nebo potvrzení, že majitel platební karty použité v Rezervačním systému souhlasil s platbou za rezervaci.
  6. Příslušným právem pro transakce prováděné prostřednictvím lucky2go je polské právo.
  7. Volba polského práva nezbavuje spotřebitele ochrany, kterou mu zajišťují předpisy, jejichž platnost nelze smluvně vyloučit na základě platnosti přepisů, které jsou příslušné pro místo obvyklého pobytu spotřebitele (tedy státu domény, ze které byla transakce provedena).

PODMÍNKY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. PODMÍNKY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. V souladu s ustanoveními těchto Podmínek lucky2go informuje o možnosti odstoupit od smlouvy na dálku. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku se zároveň nevztahuje na smlouvy o poskytování služeb, na jejichž základě byla služba plně provedena, pokud plnění bylo zahájeno výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a po potvrzení jím, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile obchodník plně splní smlouvu.
  2. S ohledem na výše uvedené, lucky2go před zahájením služeb určených těmito Podmínkami informuje, že Uživatel, který uzavřel smlouvu na dálku na poskytování těchto služeb, není oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez zaplacení nákladů do 14 dnů od uzavření smlouvy, kvůli plnému provedení (na výslovnou žádost Uživatele) služby společností lucky2go ve formě rezervace služeb třetích stran – transakční poplatek lucky2go je nevratný. Pokud poskytovatelé služeb umožní v případě odstoupení od smlouvy vrátit část nebo celou hodnotu služeb, bude o tom spotřebitel jasně informován.

Newsletter

 1. SLUŽBA NEWSLETTER

  1. Každý Uživatel se může přihlásit k odběru newsletteru, a to tak, že udělí souhlas se zasíláním obchodních informací ve smyslu čl. 10 odst. 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb prostřednictvím komunikačních kanálů nabízených společností lucky2go, tj. umožnit zasílání obchodních a marketingových informací na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem, jakož i informací o nových nabídkách a propagačních akcích, které jsou dostupné u Poskytovatelů služeb.
  2. Souhlas lze udělit vepsáním e-mailové adresy do příslušného pole na stránce cz.lucky2go.com, během rezervace při platbě nebo během registrace účtu ve Vašem účtu zaškrtnutím příslušného políčka pro odběr obchodních a marketingových informací.
  3. Grafické prvky a obsah newsletteru podléhají vlastnickým autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, včetně práv průmyslového vlastnictví, které patří Poskytovatelům služeb nebo třetím osobám a podléhají právní ochraně. Jakékoli jejich kopírování, úprava nebo použití způsobem, který není v souladu se zamýšleným účelem nebo bez souhlasu Poskytovatele služeb, může být považováno za porušení zákona.
  4. Newsletter je služba, která je k dispozici zdarma a mohou ji využívat všichni Uživatelé, kteří vyjádřili souhlas s jejím odběrem.
  5. Souhlas s odběrem newsletteru může Uživatel odvolat, a to tak, že společnosti lucky2go zašle žádost prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na stránce cz.lucky2go.com nebo tak, že zruší odběr kliknutím na příslušný odkaz v přijatém e-mailu s newsletterem.
  6. Jakmile je newsletter deaktivován, Poskytovatel služby přestane zasílat marketingový obsah na e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel se může kdykoliv opět přihlásit k odběru newsletteru.